KPA – KM2

Lưu lượng tối đa: 15.000 l/h @50Hz
Cột áp xả: 100 mWC @50Hz
Mô tơ công suất: 7,5 kW
Nhiệt độ làm việc tối đa: 130°C
Áp suất làm việc: 20 bar

Xem thêm

KPA – KN 4H

Lưu lượng tối đa: 50.000 l/h@50Hz
Cột áp xả: 77 mWC @50Hz
Mô tơ công suất: 18,5 kW
Nhiệt độ làm việc tối đa: 130°C
Áp suất làm việc: 16 bar

Xem thêm

KPA – KN4

Lưu lượng tối đa: 120.000 l/h@50Hz
Cột áp xả: 60 mWC @50Hz
Mô tơ công suất: 22 kW
Nhiệt độ làm việc tối đa: 130°C
Áp suất làm việc: 16 bar

Xem thêm

KPA – KN 3H

Lưu lượng tối đa: 50.000 l/h @50Hz
Cột áp xả: 48 mWC @50Hz
Mô tơ công suất: 9,5 kW
Nhiệt độ làm việc tối đa: 130°C
Áp suất làm việc: 16 bar

Xem thêm

KPA – KN3

Lưu lượng tối đa: 50.000 l/h @50Hz
Cột áp xả: 40 mWC @50Hz
Mô tơ công suất: 9,5 kW
Nhiệt độ làm việc tối đa: 130°C
Áp suất làm việc: 16 bar

Xem thêm

KPA – KN2

Lưu lượng tối đa: 15.000 l/h @50Hz
Cột áp xả: 19 mWC @50Hz
Mô tơ công suất: 1,5 kW
Nhiệt độ làm việc tối đa: 130°C
Áp suất làm việc: 10 bar

Xem thêm

KPA – KN1

Lưu lượng tối đa: 6.000 l/h @50Hz
Cột áp xả: 1,0 bar @50Hz
Mô tơ công suất: 0,55 kW
Nhiệt độ làm việc tối đa: max 130°C
Áp suất làm việc: 6 bar

Xem thêm

Salvator Robuschi – VERTICAL

Xem thêm

Salvator Robuschi – CANTILEVER

Xem thêm