HQ – VS 50 – DN 50 – 2″ G

Mô tơ hai cực/ Vòng quay 3000 r.p.m.
Công suất: 0,75 – 2,2 kW
Rãnh tự do: 48 mm
Lưu lượng tối đa: 11,3 l/s – 40,8 m3/h
Cột áp tối đa: 15 m

Mô tơ hai cực/ Vòng quay 3000 r.p.m.
Công suất: 1,1 kW
Rãnh tự do: 48 mm
Lưu lượng tối đa: 8,7 l/s – 31,2 m3/h
Cột áp tối đa: 6,7 m

Xem thêm

HQ – VS 40 – 2″ G

Mô tơ hai cực/ Vòng quay 3000 r.p.m.
Công suất: 0,37 – 1,1 kW
Rãnh tự do: 40 mm
Lưu lượng tối đa: 7,2 l/s – 26,0 m3/h
Cột áp tối đa: 15 m

Xem thêm

HQ -VS 40 – 1″1/2 G

Mô tơ hai cực/ Vòng quay 3000 r.p.m.
Công suất: 0,37 – 1,1 kW
Rãnh tự do: 40 mm
Lưu lượng tối đa: 7,2 l/s – 26,0 m3/h
Cột áp tối đa: 15 m

Xem thêm