Bơm ly tâm Caprari – CMB

Lưu lượng lên đến: 4890 l/s
Lực đẩy: 2900 N
Công suất lên đến: 4 kW

Xem thêm

Caprari – CMR

Lưu lượng lên đến: 1860 l/s
Lực đẩy: 3725 N
Công suất lên đến: 18,5 kW

Xem thêm

Bơm ly tâm Caprari – ARS- ARS/S

Lượng O2 sinh ra đến: 87 kg/h
Cột nước lên đến: 6 m
Công suất lên đến: 51 kW

Xem thêm

Bơm ly tâm, bơm chìm Caprari – K COMPACT

Lưu lượng lên đến: 750 l/s
Cột áp lên đến: 65 m
Công suất lên đến: 200 kW
Mô tơ 4 – 6 – 8 cực

Xem thêm

Bơm ly tâm, bơm chìm Caprari – K+ (DN 250 – 350)

Lưu lượng lên đến: 710 l/s
Cột áp lên đến: 65m
Công suất lên đến: 180 kW

Xem thêm

Bơm ly tâm, bơm chìm Caprari – K+ (DN 150 – 350)

Lưu lượng lên đến: 600 l/s
Cột áp lên đến: 55 m
Công suất lên đến: 62 kW

Xem thêm

Bơm ly tâm, bơm chìm Caprari – K+ (DN 100 – 250)

Lưu lượng lên đến: 300 l/s
Cột áp lên đến: 66 m
Công suất lên đến: 32 kW

Xem thêm

Bơm ly tâm, bơm chìm Caprari – K+ (DN65 – 200)

Lưu lượng lên đến: 160 l/s
Cột áp lên đến: 65 m
Công suất lên đến: 15 kW

Xem thêm

Bơm ly tâm, bơm chìm Caprari – KT+

Lưu lượng lên đến: 4,7 l/s
Cột áp lên đến: 57 m
Công suất lên đến: 5,5 kW

Xem thêm