Bơm ly tâm, bơm chìm Caprari – M & MAT

Lưu lượng lên đến: 17 l/s
Cột áp lên đến: 34 m
Công suất lên đến: 2,2 kW

Xem thêm

Bơm ly tâm, bơm chìm Caprari – D

Lưu lượng lên đến: 50 l/s
Cột áp lên đến: 40 m
Công suất lên đến: 7 kW

Xem thêm

Bơm ly tâm Caprari – SCC

Lưu lượng lên đến: 780 l/s
Cột áp lên đến: 150 m
Công suất lên đến: 1120 kW

Xem thêm

Bơm ly tâm Caprari – BHR

Lưu lượng lên đến: 280 l/s
Cột áp lên đến: 25 m
Công suất lên đến: 37 kW

Xem thêm

Bơm ly tâm Caprari – NC

Lưu lượng lên đến: 300 l/s
Cột áp lên đến: 100 m
Công suất lên đến: 160 kW

Xem thêm

Caprari – MEC-MG

Lưu lượng lên đến: 100 l/s
Cột áp lên đến: 185 m
Công suất lên đến: 132 kW

Xem thêm

Caprari – MEC-MR

Lưu lượng lên đến: 100 l/s
Cột áp lên đến: 210 m
Công suất lên đến: 132 kW

Xem thêm

Caprari – MEC A

Lưu lượng lên đến: 130 l/s
Cột áp lên đến: 140 m
Công suất lên đến: 132 kW

Xem thêm

Caprari – PM

Lưu lượng lên đến: 160 l/s
Cột áp lên đến: 1000 m
Công suất lên đến: 650 kW

Xem thêm