• Home/
  • /Bạn nhận ra bơm bị ăn mòn nhanh chóng?

Bạn nhận ra bơm bị ăn mòn nhanh chóng?

1. Có các chất ăn mòn trong dung dịch, bơm bị hiện tượng ăn mòn. Bạn nên sử dụng bơm lớn hơn và chạy ở tốc độ thấp hơn.
2.    Bị mòn ở một hoặc nhiều các bộ phận của bơm.
3.    Thiếu bôi trơn cho bơm.
4.    Bạn đang có hệ thống ống đang có sự cố. Nó có thể làm cho nhiệt độ lưu chất tăng trong hệ thống thiết bị .
5.    Mất cân bằng quá nhiều.
6.    Bơm bị chạy khô
7.    Ngoại trừ các lỗi trên, tốt nhất là giảm NPSH (cột áp đầu hút thực)yêu cầu để sử dụng bơm lớn hơn và chạy với tốc độ thấp hơn.