• Home/
  • /Bơm bị mất mồi sau khi chạy một khoảng thời gian ngắn?

Bơm bị mất mồi sau khi chạy một khoảng thời gian ngắn?

1.    Nước đã bị hút cạn kiệt. Kiểm tra mực nước bể hút; thỉnh thoảng phao điện bị tắc, và đưa ra mực báo nước không đúng.
2.    Tốc độ dòng chảy bị tăng giảm đột ngột.
3.    Nước đang bị sủi bọt tại đường ống hút.
4.    Ống hút rẽ nhánh đang làm nóng lưu chất bơm.
5.    Một chỗ giò khí đang lớn dần tại đường hút.