Salvator Robuschi – TS

• Áp lực làm việc tối đa lên đến 30 bar
• Lưu lượng lên đến 45 m3 /hr.
• Đầu chênh lệch: đến 300 m
• Nhiệt độ lên đến 140°C theo chất lỏng bơm.

Xem thêm

Salvator Robuschi – RN

• Áp lực làm việc tối đa: 10 bar
• Lưu lượng lên đến 480 m3 /hr.
• Đầu chênh lệch: đến 90 m
• Nhiệt độ lên đến 130°C theo chất lỏng bơm.

Xem thêm

Salvator Robuschi – HD

• Áp lực làm việc tối đa: lên đến 8 bar – theo kích cỡ bơm
• Lưu lượng lên đến 300 m3 /hr.
• Đầu chênh lệch: đến 55 m
• Nhiệt độ lên đến 120°C theo chất lỏng bơm.

Xem thêm

Salvator Robuschi – HG

• Áp lực làm việc tối đa: lên đến 8 bar – theo kích cỡ bơm
• Lưu lượng lên đến 200 m3 /hr.
• Đầu chênh lệch: đến 60 m
• Nhiệt độ lên đến 120°C theo chất lỏng bơm.

Xem thêm

Salvator Robuschi – RS

• Áp lực làm việc tối đa: lên đến 8 bar – theo kích cỡ bơm
• Lưu lượng lên đến 100 m3 /hr.
• Đầu chênh lệch: đến 60 m
• Nhiệt độ lên đến 120°C theo chất lỏng bơm.

Xem thêm

Salvator Robuschi – RB

• Áp suất làm việc tối đa: 10 bar.
• Lưu lượng lên đến 2400 m3 /hr.
• Đầu chênh lệch: đến 70 m
• Nhiệt độ lên đến 220°C theo chất lỏng bơm.
Xem thêm

Salvator Robuschi – RC

• Áp suất làm việc tối đa: 10 bar.
• Lưu lượng lên đến 800 m3 /hr.
• Đầu chênh lệch: đến 60 m
• Nhiệt độ lên đến 180°C theo chất lỏng bơm.

Xem thêm

Salvator Robuschi – RD

• Áp suất làm việc tối đa: 16 bar.
• Lưu lượng lên đến 500 m3 /hr.
• Đầu chênh lệch: đến 140 m
• Nhiệt độ lên đến 220°C theo chất lỏng bơm.

Xem thêm

Salvator Robuschi – RG

• Áp suất làm việc tối đa: 16 bar.
• Lưu lượng lên đến 300 m3 /hr.
• Đầu chênh lệch: đến 95 m
• Nhiệt độ lên đến 220°C theo chất lỏng bơm.

Xem thêm