Caprari – MEC-MR

Lưu lượng lên đến: 100 l/s
Cột áp lên đến: 210 m
Công suất lên đến: 132 kW

Xem thêm

Caprari – MEC A

Lưu lượng lên đến: 130 l/s
Cột áp lên đến: 140 m
Công suất lên đến: 132 kW

Xem thêm

Caprari – PM

Lưu lượng lên đến: 160 l/s
Cột áp lên đến: 1000 m
Công suất lên đến: 650 kW

Xem thêm

Caprari – HMU

Lưu lượng lên đến: 26 l/s
Cột áp lên đến: 280 m
Công suất lên đến: 55 kW

Xem thêm

Caprari – HV

Lưu lượng lên đến: 50 l/s
Cột áp lên đến: 250 m
Công suất lên đến: 90 kW

Xem thêm

Caprari – CVX

Lưu lượng lên đến: 12 l/s
Cột áp lên đến: 260 m
Công suất lên đến: 30 kW

Xem thêm

Caprari – MD

Lưu lượng lên đến: 60 l/s
Cột áp lên đến: 85 m
Công suất lên đến: 18,5 kW

Xem thêm

Caprari – P6 – P18

Lưu lượng lên đến: 400 l/s
Cột áp lên đến: 250 m
Công suất lên đến: 400 kW

Xem thêm

Caprari – BOOSTER SETS

Lưu lượng lên đến: 350 l/s
Cột áp lên đến: 830 m
Công suất lên đến: 370 kW

Xem thêm