Caprari – MD

Lưu lượng lên đến: 60 l/s
Cột áp lên đến: 85 m
Công suất lên đến: 18,5 kW

Xem thêm

Caprari – P6 – P18

Lưu lượng lên đến: 400 l/s
Cột áp lên đến: 250 m
Công suất lên đến: 400 kW

Xem thêm

Caprari – BOOSTER SETS

Lưu lượng lên đến: 350 l/s
Cột áp lên đến: 830 m
Công suất lên đến: 370 kW

Xem thêm

Caprari – MAC8 – M14

Mô tơ 2 cực
Tần số: 50 và 60 Hz
Công suất lên đến: 45 kW

Mô tơ 4 cực
Tần số: 50 và 60 Hz
Công suất lên đến: 295 kW

Xem thêm

Caprari – MAC6

Mô tơ 2 cực
Tần số: 50 và 60 Hz
Công suất lên đến: 45 kW

Xem thêm

Caprari – MC4

Mô tơ 2 cực
Tần số: 50 và 60 Hz
Công suất lên đến: 7,5 kW

Xem thêm

Caprari – E20S – E22S

Lưu lượng lên đến: 350 l/s
Cột áp lên đến: 130 m
Công suất lên đến: 240 kW

Xem thêm

Caprari – E10S – E12S – E14S – E16S – E18S

Lưu lượng lên đến: 250 l/s
Cột áp lên đến: 600 m
Công suất lên đến: 370 kW

Xem thêm

Caprari – E6P – E8P

Lưu lượng lên đến: 48 l/s
Cột áp lên đến: 460 m
Công suất lên đến: 92 kW

Xem thêm