Bơm ly tâm, bơm chìm Caprari – K COMPACT

Lưu lượng lên đến: 750 l/s
Cột áp lên đến: 65 m
Công suất lên đến: 200 kW
Mô tơ 4 – 6 – 8 cực

Xem thêm

Bơm ly tâm, bơm chìm Caprari – K+ (DN 250 – 350)

Lưu lượng lên đến: 710 l/s
Cột áp lên đến: 65m
Công suất lên đến: 180 kW

Xem thêm

Bơm ly tâm, bơm chìm Caprari – K+ (DN 150 – 350)

Lưu lượng lên đến: 600 l/s
Cột áp lên đến: 55 m
Công suất lên đến: 62 kW

Xem thêm

Bơm ly tâm, bơm chìm Caprari – K+ (DN 100 – 250)

Lưu lượng lên đến: 300 l/s
Cột áp lên đến: 66 m
Công suất lên đến: 32 kW

Xem thêm

Bơm ly tâm, bơm chìm Caprari – K+ (DN65 – 200)

Lưu lượng lên đến: 160 l/s
Cột áp lên đến: 65 m
Công suất lên đến: 15 kW

Xem thêm

Bơm ly tâm, bơm chìm Caprari – KT+

Lưu lượng lên đến: 4,7 l/s
Cột áp lên đến: 57 m
Công suất lên đến: 5,5 kW

Xem thêm

Bơm ly tâm, bơm chìm Caprari – M & MAT

Lưu lượng lên đến: 17 l/s
Cột áp lên đến: 34 m
Công suất lên đến: 2,2 kW

Xem thêm

Bơm ly tâm, bơm chìm Caprari – D

Lưu lượng lên đến: 50 l/s
Cột áp lên đến: 40 m
Công suất lên đến: 7 kW

Xem thêm

Caprari – P6 – P18

Lưu lượng lên đến: 400 l/s
Cột áp lên đến: 250 m
Công suất lên đến: 400 kW

Xem thêm