Caprari – E20S – E22S

Lưu lượng lên đến: 350 l/s
Cột áp lên đến: 130 m
Công suất lên đến: 240 kW

Xem thêm

Caprari – E10S – E12S – E14S – E16S – E18S

Lưu lượng lên đến: 250 l/s
Cột áp lên đến: 600 m
Công suất lên đến: 370 kW

Xem thêm

Caprari – E6P – E8P

Lưu lượng lên đến: 48 l/s
Cột áp lên đến: 460 m
Công suất lên đến: 92 kW

Xem thêm

Caprari – E6VX

Lưu lượng lên đến: 9 l/s
Cột áp lên đến: 400 m
Công suất lên đến: 30 kW

Xem thêm

Caprari – EX4, EX6

Lưu lượng lên đến:: 12 l/s
Cột áp lên đến: 680 m
Công suất lên đến: 37 kW

Xem thêm

Caprari – E4XP

Lưu lượng lên đến: 4,5 l/s
Cột áp lên đến: 425 m
Công suất lên đến: 7,5 kW

Xem thêm