HQ – CS 100 – DN 100 – 4″ G

Mô tơ 4 cực/ Vòng quay 1500 r.p.m.
Công suất: 2,5 – 5,2 kW
Rãnh tự do: 80 mm
Lưu lượng tối đa: 58,3 l/s – 210,0 m3/h
Cột áp tối đa: 14 m

Mô tơ 6 cực/ Vòng quay 1000 r.p.m.
Công suất: 1,1 – 1,7 kW
Rãnh tự do: 80 mm
Lưu lượng tối đa: 38,9 l/s – 140,0 m3/h
Cột áp tối đa: 6,5 m

Xem thêm

HQ – CS 80 – DN 80 – 3″ G

Mô tơ hai cực / Vòng quay 3000 r.p.m.
Công suất: 7,5 – 11,5 kW
Rãnh tự do: 56 mm
Lưu lượng tối đa: 38,9 l/s – 140,0 m3/h
Cột áp tối đa: 41,5 m

Mô tơ 4 cực / Vòng quay 1500 r.p.m.
Công suất: 2,5kW và 3,0 kW
Rãnh tự do: 76 mm
Lưu lượng tối đa: 31,9 l/s – 115,0 m3/h
Cột áp tối đa: 12 m

Xem thêm